Udržateľnosť

Environmentálna zodpovednosť

Celkový systém riadenia našej spoločnosti v sebe dlhodobo zahŕňa princípy udržateľnej environmentálnej ochrany.

Ich zámerom je zvyšovanie povedomia v interných aj externých vzťahoch spoločnosti o dopade jej aktivít na životné prostredie a o potrebe neustáleho znižovania tohto vplyvu k dosiahnutiu udržateľného rozvoja.

PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie

Naše environmentálne zásady

  1. Pri výrobe používame vysokvalitný polyetylén a všetky naše výrobky sú 100% recyklovateľné
  2. Pri výrobe využívame regranuláty (PIR) a recykláty (PCR) až do výšky 100% v závislosti od konkrétneho produktu
  3. Pri potláčaní fólií používame flexografické farby rozpustné zdravotne nezávadným liehom
  4. Kontinuálne znižujeme hrúbky našich PE fólií s cieľom zníženia materiálového objemu vo výrobe
  5. Odpad z výroby sa použítim vlastnej recyklačnej linky opätovne používa vo výrobe
  6. Naše výrobky nevylučujú toxické látky a sú certifikované na vhodnosť pre priamy styk s potravinami
PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie

Cirkulárna ekonomika

Využívanie regranulátov (PIR) resp. recyklátov (PCR) ako zdrojov v podobe druhotných surovín pri výrobe našich PE fólií je dlhodobou súčasťou našich výrobných programov.

Znižovaním množstva primárnej suroviny potrebnej pre výrobu podporujeme prechod od lineárnej k cirkulárnej ekonomike, s cieľom dosiahnúť čo najvyššiu efektivitu využiteľnosti odpadov pri čo najnižšej energetickej náročnosti.

Využitím technologického postupu mechanickej recyklácie – drtením a roztavením – spracovávame vlastný technologický odpad a opätovne ho používame vo výrobe. Uvedený odpad tak nie je nutné dopravovať do externého prostredia z dôvodu potreby ďalšieho spracovania.

Zabezpečujeme tak výrobu technického regranulátu (PIR) vysokej kvality, ktorý zachováva vysokú úroveň produktu a rovnako je možné ho označiť za produkt „vyrobený z recyklovaného materiálu“.

Badateľný pozitívny vplyv na životné prostredie je možné dokumentovať na znížení množstva produkovaného odpadu a znížení uhlíkovej stopy.

Využívaním vlastného mechanického zhodnocovania odpadu spoločnosť ušetrí ročne 1,12 tony CO2 emisií.

PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie
PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie

Spoločenská a riadiaca zodpovednosť

Ako etablovaný výrobca polyetylénových fólií sme si vedomí svojej firemnej a spoločenskej zodpovednosti.

Riadime sa firemnou politikou vyznačujúcou sa čestnosťou a spravodlivosťou. Spoločnosť dodržiava etické a sociálne princípy správania sa a zachováva férové správanie voči zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom.

Od začiatku nášho podnikania kladieme dôraz na serióznosť a korektnosť vo vzťahu k všetkým zainteresovaným stranám.

Dodržiavame hodnoty ako čestnosť, spravodlivé pracovné podmienky, poctivosť a ľudská dôstojnosť. Jednoznačne podporujeme medzinárodne uznávané ľudské práva a kategoricky odmietame detskú a nútenú prácu.

Všetci naši zamestnanci dostávajú za svoju prácu spravodlivú mzdu. Pracovný čas je v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Odmietame akúkoľvek formu diskriminácie, neschvaľujeme fyzické alebo psychické násilie a zabezpečujeme našim zamestnancom právo na slobodu prejavu a súkromia.

PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie